فرصت های شغلی ما

ماموریت اصلی ما در نیتروژن طراحی و توسعه ابزارهای نوین مالی با حمایت از استارتاپ های حوزه فینتک است. در همین راستا و برای تکمیل تیم توسعه نرم افزار نیازمند به همکار جدید برنامه نویس با تجربیات و دانش ذیل هستیم.

 • Net Core Progremmer

  برنامه نویس تمام وقت
  C# .Net Entity Framework Web API MS SQL Server

  مسلط به:

  • C# .Net, Entity Framework
  • ASP.NET Core Web API
  • MS SQL Server
  • OOP
  • Design Patterns
  • SOLID Principals
  • C# .Net, Entity Framework

  آشنایی با:

  • CSS, HTML, Java Script
  • Unit Testing

  ما برای توسعه نرم افزارها از Blazor استفاده می کنیم. بنابراین آشنایی با این تکنولوژی مزیت محسوب می شود.

اگر فرصت‌های شغلی متناسب با مهارتهای شما هستند، رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

info@nitrogenco.com